Algemene voorwaarden Addvancers BV

Onze ‘kleine lettertjes’ zijn gewoon 12p of groter omdat we open en eerlijk willen zijn in de wijze waarop we met elkaar zaken doen 

 
1 – Definities

In deze algemene voorwaarden van Addvancers BV (hierna Addvancers) wordt verstaan onder:
1.1. opdrachtnemer: Addvancers, KvK BV io.
1.2. opdrachtgever : iedere persoon of iedere onderneming die aan Addvancers een opdracht tot dienstverlening heeft verstrekt of wenst te verstrekken, alsmede diens gemachtigde, vertegenwoordiger en/of erfgenaam.
1.3. Offerte: de aanbieding waarin de werkzaamheden en de bijbehorende prijsopgave is beschreven.
1.4. Overeenkomst: de “overeenkomst van opdracht” zoals bedoelt in artikel 7 van het Burgerlijk Wetboek.
1.5. Schriftelijk: hieronder valt ook communicatie per e-mail.

2 – Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen in welke vorm dan ook, gelden alleen in geval deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden voor de uitvoering ervan.
2.3. Opdrachtgever doet afstand van eventuele door hem gehanteerde voorwaarden, op het moment dat opdrachtgever met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

3 – Offertes
3.1. De offertes die opdrachtnemer aan opdrachtgever aanbiedt zijn voor beide partijen geheel vrijblijvend tenzij een aanvaardingstermijn is gesteld in de offerte. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte altijd na vier weken.

4 – Uitvoering overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk opdracht geeft tot het uitvoeren van de dienstverlening volgens de uitgebrachte offerte en nadat de opdrachtnemer deze opdracht met een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft geaccepteerd. Door aanvaarding van de opdracht verklaart opdrachtgever tevens deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en te hebben aanvaard. Aanvaarding van de offerte kan ook per e-mail of online met een digitale handtekening.
4.2. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.3. Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden geheel of ten dele door derden te laten uitvoeren.
4.4. De opdrachtgever stelt alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer ter beschikking. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, houdt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.
4.5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst een lange looptijd heeft of in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor opdrachten aan productiebedrijven (bijvoorbeeld drukkerijen of uitgeverijen) met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van teksten of ontwerpen. Mocht opdrachtnemer daarin op verzoek van opdrachtgever faciliteren, dan gebeurt dat in opdracht en voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat, om welke reden dan ook, de werkzaamheden gewijzigd moeten worden om een goede uitvoering te waarborgen, zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in gezamenlijk overleg de overeenkomst op de noodzakelijke punten (zoals inhoud, kosten en tijdstip voltooiing) aanpassen.

5 – Uitvoeringstermijn
5.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
5.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn is overeengekomen, dan is dat nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer hierover schriftelijk te informeren, waarbij opdrachtnemer een redelijke termijn krijgt aangeboden om de werkzaamheden alsnog te voltooien.

6 – Honorarium
6.1. In beginsel wordt door opdrachtnemer een vast honorarium (exclusief BTW en eventuele andere te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten voor zover deze nog niet kunnen worden voorzien) voor voltooiing van de gehele opdracht in de offerte opgenomen.
6.2. Afhankelijk van de aard van de overeenkomst, kan het honorarium worden vastgesteld op basis van daadwerkelijk bestede uren gedurende de looptijd van de opdracht, op grond van het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer.
6.3. Declaraties worden maandelijks na afloop van een kalendermaand verstuurd. De gedeclareerde urendiensten en/of evenredig deel van het project hebben betrekking op de vorige kalendermaand of kalendermaanden.
6.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onvoorziene prijswijzigingen gedurende de looptijd van de opdracht aan opdrachtgever door te berekenen. Hierover zal vooraf worden gecommuniceerd.
6.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk vooraf onvoldoende hoog werd ingeschat om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, en dit niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend, mag opdrachtnemer het honorarium overeenkomstig verhogen. Hierover wordt opdrachtgever tijdig geïnformeerd.

7 – Inschakeling derden algemeen
7.1. Indien – op verzoek van de opdrachtgever en/of naar het oordeel van de opdrachtnemer – derden voor (een deel van) de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever deze werkzaamheden door deze derden te laten uitvoeren. In geval van onvoorzien meerwerk door derden wordt hiervoor een aanvullende overeenkomst gesloten.
7.2. In beginsel dient de factuur van deze ingeschakelde derde rechtstreeks door de opdrachtgever te worden betaald, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Indien de opdrachtnemer op eigen naam derden inschakelt voor een deel van de werkzaamheden, worden de kosten van deze derden door opdrachtnemer in rekening gebracht bij de opdrachtgever, eventueel vermeerderd met een bureauopslag.
7.4. Opdrachtnemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van derden.
7.5. Indien een ingeschakelde derde voorwaarden hanteert of gebonden is aan regelgeving die van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen de derde en opdrachtnemer, dan verklaart opdrachtnemer deze voorwaarden ook van toepassing op opdrachtgever. Daarnaast blijven de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

8 – Leveranciers complexe projecten
8.1. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt voor het organiseren/coördineren van een complex project (waaronder, maar niet gelimiteerd tot: organisatie beursdeelname, event, open dag, huisstijl-/brandingimplementatie, marktonderzoek, interim management, business development, strategiebepaling en uitvoering, etc.), dan is de opdrachtgever altijd zelf verantwoordelijk voor alle niet nader te specificeren fiscale, financiële, juridische, verzekeringstechnische en managementmatige zaken die een dergelijk complex project met zich meebrengt, tenzij anders is overeengekomen.
8.2. Bij complexe projecten zal opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst samenwerken met de leveranciers van de opdrachtgever (zoals beursorganisator, zalencomplex, standbouwer, standontwerper, media, etc.). Deze leveranciers factureren altijd rechtstreeks aan de opdrachtgever.
8.3. Bij complexe projecten zal opdrachtnemer slechts de coördinerende rol ten opzichte van deze leveranciers in naam van de opdrachtgever op zich nemen, en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in welke vorm dan ook van deze leveranciers.

 

 9 – Webdesign, online marketing, e-mailmarketing, domeinnaam en hosting

9.1. Bij een opdracht tot het ontwikkelen van een nieuwe website, dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor registratie van domeinnamen en hosting van de website bij een hostingbedrijf. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hostingafhankelijke zaken zoals backups, snelheid, beveiliging of schade veroorzaakt door het hostingbedrijf.
9.2. Opdrachtgever levert opdrachtnemer tekst en foto’s, ten behoeve van de content van de website aan. Nieuwe tekstproducties voor de website kunnen desgewenst door opdrachtnemer separaat aan opdrachtgever worden geoffreerd.
9.3. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de website.

 

9.4. De opdrachtgever dient een gereed product, zoals het ontwerp van een website, binnen een termijn van één maand schriftelijk te aanvaarden na oplevering dan wel binnen één maand na oplevering schriftelijk aan te geven op welke punten het product moet worden aangepast, een en ander blijvende binnen de verleende opdracht. Indien binnen een maand niet is aanvaard of is gereclameerd, wordt het opgeleverde product geacht te zijn aanvaard.
9.5 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor privacy zaken en het juist behandelen en op tijd verwijderen van persoonlijke informatie die op welke wijze dan ook is verkregen.

10 – Betaling
10.1. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De factuurbedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Bezwaren tegen de hoogte van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2. Indien de betalingstermijn met meer dan 30 dagen wordt overschreden en ondanks herhaalde herinneringen de factuur nog niet is voldaan, zal opdrachtnemer genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven. De kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever.
10.3. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.4. Bij overeenkomsten die in fasen worden uitgevoerd en gefactureerd en/of bij overeenkomsten die een lange looptijd met maandelijkse factureringen hebben, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot eerdere betalingsverplichtingen.

11 – Eigendomsvoorbehoud
11.1. het door de opdrachtnemer volgens overeenkomst opgeleverde project, blijft eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
11.2. Het geleverde mag niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12 – Intellectuele eigendom
12.1. Op de door opdrachtnemer geleverde zaken waarop auteursrechten (zouden kunnen) rusten, behoudt de opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving ten aanzien van intellectuele eigendom. De opdrachtgever krijgt op deze zaken een onbeperkte licentie voor het gebruik ervan, mits voldaan is aan de financiële verplichting die samenhangt met deze zaken. Voor zover opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt tevens licentie verleend ten aanzien van zaken die ten behoeve van de opdrachtgever en in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden werden gemaakt.
12.2. Indien sprake is van auteursrecht dat bij de opdrachtnemer berust, is opdrachtnemer gerechtigd het werk te signeren.
12.3. Opdrachtnemer heeft het recht om de door de uitvoering van een overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13 – Onderzoek, reclames
13.1. Klachten over de voltooide en opgeleverde werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. Vervolgens zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg gaan om in alle redelijkheid tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

14 – Opzegging
14.1. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met uitzondering van een eventueel overeengekomen initieële contractstermijn.
14.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opzegt, heeft opdrachtnemer het recht om de tot dan toe gemaakte uren of kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer.
14.3. De resultaten van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden zullen na betaling van de factuur aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

15 – Aansprakelijkheid
15.1. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voor opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de door de opdrachtnemer of ingeschakelde derden uitgevoerde, in de offerte en/of overeenkomst beschreven, werkzaamheden.
15.2. Opdrachtnemer is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor fouten in het werk en/of ontwerp, ook niet van dat van de voor de uitvoering ingeschakelde derden, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De verantwoordelijkheid voor de vervolgstappen die met het uitgevoerde werk worden gedaan ligt dan ook volledig bij de opdrachtgever.
15.3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.
15.4. Zuiver en alleen indien schade toe te rekenen valt aan opzet of grove schuld door opdrachtnemer kan opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in dat geval beperkt tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag of eenmaal het maandhonorarium, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16 – Vrijwaringen
16.1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten, in welke vorm dan ook, op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking werden gesteld.
16.2. Opdrachtgever garandeert dat de voor de opdracht benodigde aan opdrachtnemer verstrekte elektronische bestanden, informatiedragers en/of software vrij zijn van virussen en defecten.

17 – Overmacht
17.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer tot nakoming van de verplichtingen verhinderd wordt.
17.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn opdracht had moeten voltooien.
17.3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode waarin de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18 – Geheimhouding
18.1. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zodanig is medegedeeld.

19 – Concepten, modellen en proeven
19.1. Indien door opdrachtnemer aan opdrachtgever concepten, drukwerkproeven, monsters of modellen worden getoond of verstrekt, dan dienen deze slechts ter referentie. Er kunnen als zodanig geen rechten aan worden ontleend.

20 – Geschillen
20.1. Bij geschillen zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zich tot het uiterste inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten, alvorens een beroep op de rechter te doen.
20.2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen wijzen gezamenlijk de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, aan voor de beslechting van eventuele geschillen.